Cennik

Aby przejść do strony wybranego kursu należy „kliknąć” w jego cenę w tabeli.

PRZESZKOLENIA STCW / IMO

przeszkolenie szkolenie główne uaktualnienie uwagi
liczba godzin lekcyjnych cena [zł] liczba godzin lekcyjnych cena [zł]
wykłady ćwiczenia suma wykłady ćwiczenia suma
Kursy podstawowe (bezpieczeństwa) STCW / IMO
zintegrowany kurs bezpieczeństwa (ITR, med., p.poż, bezp.)
Basic Safety training
44 23,5 67,5 1170 7 8 15 750
w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR)
basic safety training in personal survival techniques
14 6 20 470 5 3 8 370
w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy
basic safety training in fire prevention & fire fighting
6,5 9,5 16 470 2 5 7 380
w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
basic safety training in elementary first aid
5,5 5,5 11 270
w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
basic safety training in personal safety and social responsibilities
18 2,5 20,5 400
w zakresie problematyki ochrony na statku
certificate of proficiency in security awareness
4 4 350
Kursy specjalistyczne STCW / IMO
w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej
training in medical first aid
13 7 20 590
w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym
training in medical care
31 10 41 790 8,5 1 9,5 350
w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy
training in advanced fire fighting
17 13 30 750 3,5 4,5 8 380
w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej 13 5 18 900
w celu uzyskania świadectwa ratownika
proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats
15 8 23 850 5 3 8 290
w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika
proficiency in fast rescue boats
13 6 19 1990 4 4 8 1090
w zakresie obsługi i wykorzystania ECDIS obecnie kursy ECDIS nie są organizowane
dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony
certificate of proficiency for seafarers with designated security duties
3 2 5 350
oficera ochrony statku
ship security officer
10,5 4,5 15 800
Kursy dodatkowe STCW / IMO
w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV
training in operation and maintenance of power systems in excess of 1 kV
20 10 30 2070 3 dni
w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich
training in crisis management and human behaviour
10,5 2 12,5 490
w zakresie kierowania tłumem
training in crowd management
4 2 6 250
w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich
safety training for personnel providing direct service to passengers in passenger spaces on board passenger ships
4 2 6 250
w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro
training in passenger safety, cargo safety and hull integrity on ro-ro passenger ships
9 7 16 650
w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)
training in hazardous cargo carriage on vessels
11 1 12 490
w zakresie znajomości międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom (kodeks ISM)
training in international management code for the safe operation of ships and for pollution prevention familiarization (ISM code)
9 0 450
w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych – stopień podstawowy
training in liquified gas tankers familiarization
19 3 22 680
w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych oraz chemikaliów – stopień podstawowy
training in olil and chemical tanker familiarization
20 3 23 680
oficera ochrony armatora
training for a company security officer (CSO)
17 6 23 2000
oficera ochrony obiektu portowego
training for a port facility security officer (PFSO)
17 6 23 1200
dydaktyczne dla instruktora
training in didactics instructor
20 40 60 1490
Inne
wydanie certyfikatu
administration fee
20 20
powtórka niezdanego testu
retesting
50 50
kurs bezpieczeństwa
dla RYBAKÓW
(ITR, med., p.poż.)
Basic Safety Training for FISHERMEN
26 21 47 890 obejmuje 3 przeszkolenia dla rybaków
kurs ratownictwa morskiego
maritime rescue course
14 11 25 2000 zaawansowane przeszkolenie w zakresie ITR (rozbudowany kurs ITR z elementami ochrony p.poż, pierwszej pomocy medycznej i współpracy z SAR)