BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako GDPR),

informujemy, że:

1. Centrum Szkoleń Morskich w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Plac Kaszubski 8/107, e-mail: biuro@csmgdynia.pl, tel. +48 58 719 82 75, jest uznaną przez Ministra właściwego dla spraw gospodarki morskiej Morską Jednostką Edukacyjną mającą status niepublicznej placówki oświatowej i jest administratorem danych osobowych.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu odbycia szkoleń wymaganych przepisami w zakresie audytów Morskich Jednostek Edukacyjnych oraz ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych Ministra Właściwego ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej a także innymi obowiązującymi rozporządzeniami w zakresie organizowania szkoleń dodatkowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: GDPR art. 6 ust. 1. a)).
Wysłanie rezerwacji celem odbycie szkolenia za pośrednictwem strony internetowej www.csmgdynia.pl i podanie danych osobowych jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych i warunkiem uczestniczenia w szkoleniach, a ich niepodanie uniemożliwia odbycie przeszkolenia. Dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, informacje dotyczące posiadanych świadectw STCW i praktyki morskiej będą zbierane i używane w celu przekazania ich Polskiej Administracji Morskiej (Urząd Morski) oraz w celach kontaktowych.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. W stosunku do osób, które odbyły szkolenie w Centrum Szkoleń Morskich w Gdyni przetwarzane są dane osobowe określone w formularzu zgłoszeniowym danego przeszkolenia na stronie www.csmgdynia.pl (podstawa prawna: GDPR art. 6 ust. 1. c)).

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych;

7. Centrum Szkoleń Morskich w Gdyni ujawnia dane osobowe:
a) osobie, której dane dotyczą
b) Polskiej Administracji Morskiej na podstawie obowiązujących przepisów prawa
c) podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu tj.:
• firma hostingowa,
• przedsiębiorstwa kurierskie,
• Poczta Polska,
• firma świadcząca usługi księgowe

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza Rozporządzenie;